Kepemimpinan Menurut Al-Qur’an

Dalam suasana kepemimpinan yang tak jelas arahnya, tak jelas aturan dan kreterianya, maka perlulah kita menyimak kembali petunjuk-petunjuk dari Al-Qur’an. Paling tidak, mengambil aspirasi dari Al-Qur’an dan tuntunan Rasulullah saw dan Ahlul baitnya (sa).

Dalam suasana yang tak menentu ini, bisa jadi kursi kepemimpinan mengantarkan kita pada kejahilan dan kesengsaraan, kezaliman dan penindasan, kefakiran dan kemiskinan, kemaksiatan dan kehinaan, dan lainnya. Mengapa tidak? Karena seorang pemimpin pemegang kendali gerak kemana rakyat dan bangsa akan digulirkan, ke barat atau ke timur, ke jurang atau kemuliaan, kesengsaraan atau kebahagiaan.

Kaidah rasional menjelaskan bahwa kepatuhan umat pada pemimpin yang zalim akan menyebaban mereka digiring pada kesengsaraan dan kehinaan. Ini telah dibuktikan dalam sepanjang sejarah manusia, dan akan berulang pada kehidupan manusia berikutnya. Al-Qur’an menyebutkan, kenyataan inilah yang menyebabkan turunnya bala’ dan malapetaka, dan Allah swt layak menurunkan azab pada umat manusia.

Seorang pemimpin yang zalim, menyengsarakan kehidupan rakyat secara lahir dan batin, ia dan para pendukung serta pemilihnya telah berada pada titik murka Allah swt yang dosanya tak terampuni kecuali ia mampu dan telah menghibur jerit-tangis batin rakyatnya, membahagiakan kesengsaraan mereka; mengentaskan mereka dari kemiskinan dan kefakiran, menyelamatkan mereka dari lembah kehinaan dan kemaksiatan karena kemiskinan. Belum lagi dosa dan penentangan yang secara langsung diarahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah, kepemimpinan adalah puncak segalanya: puncak kemuliaan sekaligus puncak kehinaan, puncak keutamaan dan sekaligus puncak dosa.

Kepemimpinan dalam Al-Qur’an disebutkan dengan istilah Imamah, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur’an mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman, dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman: kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya.

Seorang pemimpin harus mengatahui keadaan umatnya, merasakan langsung penderitaan mereka. Seorang pemimpin harus melebihi umatnya dalam segala hal: keilmuan dan perbuatan, pengabdian dan ibadah, keberanian dan keutamaan, sifat dan prilaku, dan lainnya.

Al-Qur’an menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidak pantas mendapat petunjuk dari umatnya, seorang pemimpin harus berpengetahuan dan memperoleh petunjuk sebelum umatnya. Bahkan Al-Qur’an menegaskan seorang pemimpin harus mendapat petunjuk langsung dari Allah swt, tidak boleh mendapat petunjuk dari orang lain atau umatnya.

Pemimpin dalam pandangan Al-Qur’an sebenarnya adalah pilihan Allah swt, bukan pilihan dan kesepakatan manusia sebagaimana yang dipahami dan dijadikan pijakan oleh umumnya umat Islam. Pilihan manusia membuka pintu yang lebar untuk memasuki kesalahan dan kezaliman. Selain itu, kesepakatan manusia tidak menutup kemungkinan bersepakat pada perbuatan dosa, kemaksiatan dan kezaliman. Hal ini telah banyak terbukti dalam sepanjang sejarah manusia.

Jika kita mau menengok pada Al-Qur’an, di situ jelas bahwa kepemimpinan adalah puncak dari segalanya, kedudukan yang paling mulia dan paling agung. Kedudukan ini dikaruniakan oleh Allah swt setelah mendapat bermacam ujian yang berat dalam kehidupan. Mari kita kaji ayat Al-Qur’an yang mengkisahkan penganugerahan kepemimpinan (imamah) pada nabi Ibrahim (as). Allah swt berfirman:

وَ إِذِ ابْتَلى إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنى جَاعِلُك لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَ مِن ذُرِّيَّتى قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الظلِمِينَ‏

“Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: ‘Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia’. Ibrahim berkata: ‘(Saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman: ‘Janji-Ku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim’.” (Al-Baqarah: 124)

Berdasarkan kandungan makna ayat ini dan ayat-ayat lain yang berkait dengannya dapatlah disimpulkan sebagai berikut:
Pertama: Kedudukan Imamah dikaruniakan oleh kepada nabi Ibrahim (as) setelah ia diuji oleh Allah dengan bermacam ujian, antara lain mendapat keturunan pada usia yang sangat tua, pengorbanan puteranya, menghadapi kezaliman Namrud, dan lainnya.
Kedua: Kedudukan imamah dikaruniakan oleh kenabiannya, tidak berbarengan.
Ketiga: Imamah bukan Nubuwah
Keempat: Doa nabi Ibrahim (as) sehubungan dengan pelanjut Imamah hanya untuk keturunannya, mereka yang tidak pernah melakukan kezaliman.
Kelima: Imamah adalah kedudukan mulia yang telah ditetapkan oleh wahyu.
Keenam: Imam harus ma’shum dengan ‘ishmah (penjagaan) Ilahi.
Ketujuh: Bumi tidak akan teratur tanpa seorang imam pembawa kebenaran yang sejati.
Kedelapan: Imam adalah pilihan Allah, bukan hasil pilihan dan kesepakatan manusia.
Kesembilan: Perbuatan manusia disaksikan langsung oleh ilmu sejati Imam.
Kesepuluh: Imam harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan manusia dalam kehidupan dan spiritualnya.
Kesebelas: Tidak ada seorang pun yang dapat melebihi keutamaan-keutamaan imam.
Kedua belas: seorang imam harus ma’shum, terjaga dari salah dan dosa.

Menurut ilmu logika tentang kezaliman manusia terbagi menjadi empat golongan:
1. Orang yang berbuat kezaliman sepanjang hidupnya.
2. Orang yang tidak pernah berbuat kezaliman sepanjang hidupnya.
3. Orang yang berbuat kezaliman pada awal-awal hidupnya, tetapi tidak pada akhir-akhir hidupnya.
4. Orang yang tidak berbuat kezaliman pada awal-awal hidupnya, tetapi berbuat kezaliman pada akhir-akhir hidupnya.

Jadi doa nabi Ibrahim (as) tentang imamah hanya untuk keturunannya yang tidak pernah berbuat kezaliman. Karena dengan kemuliaannya nabi Ibrahim (as) tidak memohonkan kedudukan yang mulia untuk keturunannya pada golongan pertama dan keempat. Adapun untuk golongan yang ketiga telah ditiadakan oleh ayat-ayat yang berkait dengan petunjuk langsung. Adapun mereka yang tidak memiliki garis keturunan dari nabi Ibrahim (as) tidak termasuk ke dalam orang-orang yang didoakan dalam ayat ini, dan tidak akan mampu meneruskan Imamah nabi Ibrahim (as).

Kesimpulan ini disarikan dari tafsir Al-Mizan, Penjelasan secara lebih detail, klik di sini:

 

Iklan

Sejarah Qiraat Al-Quran

Ditinjau dari bahasa makna arti qiraat adalah bacaan, sedangkan menurut istilah ialah aliran – aliran yang berbeda dalam menuturkan ( melafalkan ) al – Qur’an. Masing – masing aliran berpegang kepada cara bacaannya sendiri menurut keyakinan dan pengetahuan yang mereka dapati. Dapat dipastikan bahwa cara – cara bacaan ini berdasarkan kepada silsilah yang sampai kepada Nabi.

Berlainan halnya dengan al – Zarqaniy dalam bukunya yang berjudul Manahil al – Irfan fil ’Ulum al – Qur’an bagian I, bahwa yang dimaksud dengan qiraat dari segi bahasa ialah membaca sesuai dengan sumber yang didengar. Sedangkan menurut istilah mazhab – mazhab ( aliran – aliran ) yang berbeda di kalangan para al – qurra’ dalam melafazkan al – Qur’an, namun metode dan riwayatnya terdapat kesepakatan.
Ditinjau dari segi kedudukannya maka para ulama membagi penilaian jenis qiraat kepada tiga bagian, yaitu :

  1. Qiraat mutawatir
  2. Qiraat ahad
  3. Qiraat syaz ( jarang dan ganjil )

Jumlah qiraat yang mutawattir ada tujuh dan jumlah qiraat yang ahad ada tiga dan selainnya adalah syaz. Menurut Al – Qaththan dalam bukunya Mabahits fi ’Ulum al – Qur’an bahwa pada qiraat tujuh terdapat tokoh – tokohnya yaitu.

  1. Abu ’Amar bin al – ’Ala’. Nama lengkapnya ialah Ziyan bin ’Ammar al – Maziniy al – Badhariy ( wafat 154 H )
  2. Ibnu Katsir. Nama lengkapnya ahíla Abdullah bin Katsir al – Makkiy ( wafat 120 H )
  3. Nafi al –Madaniy. Nama lengkapnya ahíla Abu Rawim bin abd al – Rahman bin Ubai Na’im al – Li’iy ( wafat 169 H )
  4. Ibnu ‘Amir al – Syamily. Nama lengkapnya ahíla Abdullah bin ‘Amir al – Yahshabiy ( wafat 118 H ).
  5. ‘Ashim al – Khufiy. Nama lengkapnya ‘Ashim bin Abi al – Nujud ( wafat 128 H )
  6. Hamzah al – Kufiy. Nama lengkapnya Hamzah bin Habib bin ‘Imarah al – Zaiyat al – Farid al – Timiy ( wafat 156 H )
  7. Al – Kassaiy al – Kufiy. Nama lengkapnya ialah “ali bin Hamzah ( wafat 189 H )

Latar Belakang Timbulnya Perbezaan Qiraat.

Sedikit pengetahuan saya tentang latar belakang timbulnya perbedaaan qiraat karena para sahabat berbeda kepentingan dalam mendengarkan atau mengambil bacaan Rasulullah. Sebahagian mereka ada yang merasa cukup dengan satu qiraat saja sementara yang lain mengambil dengan beberapa qiraat. Kemudian para sahabat ini berpencar ke seluruh penjuru dunia dengan tetap menggunakan qiraat yang hanya ia dapati dari Rasul. Menurut al – Zarqaniy bahwa munculnya perbezaan qiraat disebabkan pada awal – awal al – Qur’an turun ditulis tanpa menggunakan titik dan baris. Hal ini mengundang cara pembacaan yang bermacam – macam sesuai dengan pengertian yang dipahami dari ayat tersebut. Selanjutnya al Zarqaniy menjelaskan bahwa berbezanya para sahabat mengambil cara pembacaan dari Rasul sehingga menyebabkan para tabi’in dan tabi’ tabi’in meriwayatkan dari mereka dengan jalan yang berbeza – beza.

Timbulnya perbedaan qiraat terhadap ayat – ayat al – Qur’an sebagaimana yang dijelaskan oleh al – ’Ibyariy ( khususnya qiraat sab’ah ) ialah perbezaan interprestasi dari hadits Rasul yang mengatakan NAJALAL QUR’ANA ’ALA SAB’ATIH AHRUFI. Adapun yang dimaksud tujuh huruf disini adalah tujuh cara bacaan.

Umar bin khathtab berkata, bahwa al – Qur’an diturunkan dengan bahasa Mudhar. Suku Mudhar memiliki tujuh anak suku yaitu: Huzail, Kinanah, Qays, Dhibbah, Taimurrabab, Asad Ibnu Khuzaimah dan Qureisy

sumber laman : http://www.blog-guru.web.id/

 

BUDAYA MENYONTEK

Tentang menyontek?

Apa tanggapan anda mengenai keadaan menyontek di Indonesia? Bagaimana cara pemerintah mengatasi sikap menyontek yang sudah berbudaya di kalangan pelajar? apa kiat-kiat agar kita terhindar dari kebiasaan mencontek? atas jawabannya, saya ucapkan terima kasih..

Jawaban Terbaik – Dipilih oleh Suara Terbanyak

bertaubatlah kau nak

 67% 2 Suara

Jawaban Lain (10)

Menyontek itu hanya perkara memindahkan jawaban teman sebelah ke dalam kertas jawaban kita. Prosesnya begitu cepat. Dan mungkin tanpa seizin yang bersangkutan.

Ini merupakan produk sampingan sistem pendidikan resmi kita *

Banyak pendapat yang menyoroti penyebab hal ini. Salah satunya adalah rendahnya mutu pendidikan, kita dapat melihat bahwa dalam ilmu pengetahuan terdapat aspek-aspek etika yang kalau diterapkan dapat membentuk pribadi-pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab dan sportif.

Nyontek atau Plagiatism merupakan ketidakjujuran dalam pendidikan. Kesan dan observasi memang pantas membenarkan adanya fenomen ini yang merupakan sebab dasar mengapa negara kita tidak bisa menyamai negara tetangga yang telah lebih jauh dalam akuntabilitas pendidikan di dunia.
Nyontek di kelaspun merupakan jenis plagiat atau sedikitnya ketidakjujuran yang umum di negara ini.

Suatu ‘polling’ yang sering dilakukan dengan bertanya ‘siapa yang pernah nyontek?’, maka dengan jujur hampir seluruh kelas mengacungkan tangannya tanpa malu.
Ini malu kolektif, jadi ‘bukan aku saja lho’.
Namun basic honesty ialah bila tidak ada yang menjaga ujianpun, murid itu dengan sadar tidak akan menyontek. Ini mencerminkan nurani yang bersih dan jujur. Dalam ujian agama-pun di temukan peserta menyontek secara terbuka.

Plagiarism tidak dikenal dalam penggolongan, apakah besar-kecil, sedikit atau banyak; semuanya disebut plagiat
Sanksi atas plagiarism dapat digolongkan dalam tingkatan yaitu: dapat diampuni, diberi peringatan, hingga dihentikan dari jabatannya. **

Beberapa contoh kasus korupsi yang coba diangkat KPK dalam sosialisasi dengan para siswa antara lain, menyontek dan membawa hadiah (gratifikasi) untuk guru. Berikut kutipannya:

“Misalnya, kamu lagi ulangan biologi. Tiap berapa menit, kamu lirik sana lirik sini, yoi, kamu nyontek dan kamu udah korupsi. Bayangin dong. Teman kamu udah susah-susah belajar, sementara kamu enggak. Nggak adil banget kulo ternyata nilai kamu dan dia sama-sama bagus. Tentu yang dikorupsi, apalagi kalo bukan ilmunya?”. ***

Jadi menyontek adalah suatu perbuatan tercela dari segi sosial yang bisa dikategorikan dengan pencurian / peniruan hasil karya orang lain (jiplak / plagiat) dan lebih sudah masuk dalam golongan korupsi

TIPE ORANG YANG SUKSES DAN GAGAL

ini loh tipe orang yang Sukses dan gagal itu !

Pilih mau kemana?

Tau nggak? Sukses dan gagal itu adalah dua kutup berlawan yang saling terkait erat. Dan ada empat jenis Tipe orang yang bisa kita temui yang berkaitan dengan sukses dan gagal ini :

1. Gagal mengatasi kegagalan

Kelompok yang terburuk dalam menyikapi kegagalan.

Mereka ini selalu menyikapi kegagalan dengan cara yang negatif(jelek mulu bawaanya) sehingga biasanya sih selalu berakhir pada keputus cintaan asaan(yang baca  banget),  stress( ini juga yang baca banget), kecewa( yoi masih tetep yang baca), menyerah( kok tau ya?) dan terbenam dalam kegagalan (pembaca Gue semua ini sih) ayo ngaku?

2. Gagal mengatasi kesuksesan

Agak terdengar aneh ya? gagal kok mengatasi kesuksesan?, Giniloh maksudnya orang – orang tipe ini sekalipun pada awalnya terlihat lebih baik karena berhasil mengatasi kesuksesan tetapi sayangnya mereka ini selalu berakhir sama dengan orang – orang kelompok pertama  di atas tadi.

Mereka mengisi kesuksesan dengan lupa diri, dan menggunakan segala yang didapat untuk bersenang – senang, foya – foya ini itu macem – macem dan nggak jelas, biasanya sih kalau orang tuanya “kaya” anaknya so pasti “foya – foya”.

Kebiasaan menggunakan segala yang didapat untuk bersenang – senang, mabok , narkoba dan hal negatif dan serba ancur lainnnya,jangan sekali – sekali deh coba beginian.

3. Sukses mengatasi kesuksesan.

Alamak, apa lagi ini? udah sukses? tapi masa sukses lagi. Nggak usah mengkerut gitu, ini loh maksudnya . Orang – Orang yang seperti pada dasarnya kelompok orang – orang palingideal cuy. Mereka ini adalah kelompok orang – orang sukses yang bersikat Bersikap benar terhadap kesuksesan.  Orang yang sukses seperti ini nih biasanya sangat rendah hati( reader : ah, jangan memuji) dan sangat respek tinggi terhadap orang – orang di sekelilingnya yang nggak menurut dia membutuhkan bantuan perkembangan sosial.

4. Sukses mengatasi gagal

Ini nih,  orang yang kaya begini nih( reader : terharu gue banget ), orang – orang model kaya gini walaupun pada awalnya mengalami banyak kegagalan, tetapi mereka punya jiwa yang tahan banting(reader : bagaimana kalau kita tes? ciatt).

Mereka jauh lebih baik dari orang – orang yang sukses mengatasi kesuksesan. Mereka juga nggak mudah terjebak oleh kegagalan. Memiliki karakter tinggi, super suple alias gampang cair dan sangat mudah bergaul  orang lain fleksible banget pokoknya. Mereka adalah orang – orang yang nggak pernah terlarut – larut dalam kegagalan – kegagalan yang menimpannya. Mereka nggak pernah mikir yang jelek – jelek, selalu menemukan hikmah di balik kegagalan sehancur apapun itu tetap tabah dan sabar menghadapi cobaan yang menimpanya, walaupun pada kenyataannya sabar itu nggak seenak bicara, rasanya kalau mendengar orang berkata sabar itu kaya gimana ya.

 Sabar Ya !!” kata temen – temen kita ngasih suport kalau kita curhat.

Tabah ya, tenang aja cobaan ini nggak lebih dari sekedar teguran supaya lu lebih kuat”

Enak banget ya ngomongnya , lu ngmong ama ketek gue? haha #lempar batu bata ~brak~ (curhat : beda ama Ababil kaya gue, gagal dikit depresi, kapokan wuu).

Oke cuy sekian untuk postingan pertama gue tentang kegagalan ini, semoga bisa di jadikan Motivasi. Oh iya gue juga mau bagi – bagi Kata – kata mujarab nih buat Loe.

“Tua Sukses itu biasa.

Muda sukses itu baru luar biasa..

Tua nggak sukses? Mudanya ngapain aja? hehe”

Good Luck My Way

Itu semua pilihan loe. Mau jadi Kelompok mana? yang pasti Semua orang pasti menginginkan yang terbaik di dalam hidup nya.

 

KOSA KATA MELAYU – ARAB

رقم

الكلمة

معنى بالملايوية

معنى بالعربية

جملة المفيدة

1

مثيرة

سرونوق

ممتعة

إن نزهة إلى لنجاوي مثيرة.

2

أرقب

ممرهاتي

أتابع/ألاحظ

أرقب الشرطي السارق.

3

اصطحبني

منماني

ذهب معي

اصطحبني زينب ونذهب إلى السوق الليل.

4

أمضينا

كامي تله منونايكن

قضينا

أمضينا وقتاً طويلة لزيارة الملتحق.

5

انطلقت

برتولق

غادرت

اتطلقتُ من بيتي أمس.

6

مثابة البوابة

قينتو اوتام

مثل المدخل

نحن لآن في مثابة البوابة حوض التماسيح ملاك.

7

شاهقة

تيعكي

مرتفعة/عالية

رأيتُ المباني الشاهقة وأعجب إليها.

8

هممنا

كامي ايعين

أردنا

هممنا بالرجوع بعد تعبنا بالنزهة.

9

الانصراف

برايدر/قركي

الذهاب

لا يسمح الانصراف إلى البيت في وقت الدراسية.

10

هواة

يع دسوكاءي

محبون

يكون المرأة هواة لزوجه.

11

حافل

بايق

مليء/كثير

بلادنا حافل بالفواكه اللذيذ.

12

حطّت

تورون

نزلت

حطّت الطيور إلى الجبل.

13

يبلغ

منجاقاي

يصل

يبلغ ارتفاع البروج حوالي500 مترًا.

14

للتخييم

اونتوق بركله

لرحلات

شاطئ البحر مكان المناسبة لتخييم.

15

لمشاهدة

اونتوق مليهت

لرؤية

أذهب إلى القرية لمشاهدة المناظر الجميلة.

رقم

الكلمة

معنى بالملايوية

معنى بالعربية

جملة المفيدة

16

محمية

تمفت قنجاكأن حيوان

حديقة خاصة

شاهد محمد الغوريلا في محمية الغوريلا.

17

مقاطعات

تمفت2

محافظات/أماكن

توجد المقاطعات الجميلة كثير في ماليزيا.

18

المواطنون

قندودوق

السكّان

يُعمل المواطنون في ماليزيا بالصفة المودة والرحمة.

19

نتبادل أطراف الحديث

برجكاف

نتكلم/يحدثني وأحدثه

نتبادل اطراف الحديث عن أصحاب الكهف.

20

ساحرة

مناريق

جميلة/رائعة

المناظرة في ضفة البحر ساحرة جدًا.

21

سكون الليل

تعه مالم

هدوء الليل

أساهر في سكون الليل لمراجعة الدروس.

22

فرصة ذهبية

قعلمن برهركا

 سانحة ممتازة

اتصل الدروس في خارج البلاد فرصة الذهبية لبعض طلاب الجامعة.

23

الرحيل

برقينده

السفر

الرحيل إلى باهنج يأخذ ثلاث ساعات ليحصل إليه.

24

تفضّل

سوك

تحب

لا تفضّل أمة الإسلام عن لعنة الله عليهم.

رقم

الكلمة

معنى بالملايوية

معنى بالعربية

جملة المفيدة

25

تراث

كسن2 سجارة

تاريخ

ملاكا من ولاية بكثير تراث.

26

ضفة

تبيع

شاطئ

توقف السفينة على ضفة البحر.

27

أمل

هارقن

أمن

أمل رَفِيقُ أن يكون المهندس ناجح.

28

تمتاز

استيميوا

تفضل

تمتاز آسيا باللطيف سكانه.

29

شغلنا

 كامي تله لالاي

غفلنا

شغلنا بالمشاهدة التليفزيون في سكون الليل.

30

زُرنا

كامي تله ملاوت

عدنا

زرنا إلى جزيرة بنجكور مساءً.

31

قمّتها

قنجقن

تلّها

صعدتُ الجبال ووصلتُ إلى قمتّها بالسهولة.

32

محظوظا

برقلواع

يملك الفرصة

إذا كان أنتم محظوظاً أنتم تستطيعون ليتصافح مع السلطان.

33

تطلّ

مليهت

نظر

تطلّ معاذ إلى الطيور في السماء.

34

نادرة

جارع

قليلة

انا وأسرتي نادرة نذهب إلى النزهة لأننا مشغول.

35

أجدّف

مندايوع

أراقب

أُجدّف المراقب في البحر.

36

تضع

ميمقن

توفر

تضع الملابس في الدولاب.

37

عمقه

داسرن

بعد إلى أسفل

البئر عمقه 300 مترًا.

38

مليئَةٌ

دقنوهي

كثيرة

توجد الغابات مليئة في ماليزيا.

39

تقع

ترلتق

تضع

تقع مدرستي في امفنج.

رقم

الكلمة

معنى بالملايوية

معنى بالعربية

جملة المفيدة

40

الكهوف

كوا 2

الغار

المناظر في الكهوف جميل جدًا.

41

متنوعة

قلباكاي

مختلفة

يتكون بلاد ماليزيا من متنوعة أجناس.

42

امتدّ

برتروسن

طال

امتدّ يعقوب بدروسه.

43

العودة

كمبالي

الرجوع

يشعر سلمان بالعشاق إلى قريته ويريد العودة إليها.

44

فراقك

برقيسه

انفصالك

لقد حزن جدًا بالفراقك.

45

موعد

قرجومفأن

عهد

قامت الموعد عن الإسلام في الجدّة.

46

أنف

تكبور

استكبر

اليهود يتصف بالصفة الأنف.

47

إبتدائية

قرمولاءن

مؤلا

هي تدرس في المرحلة الابتدائية.

48

هاطلاً

لبت

غزيرًا

نزل المطر هاطلاً

49

أتمّه

دسمقورناكن

أكمله

رضا الله الدين الإسلام وأتمه.

50

تعهّدته

برجنجي اونتوق منجاكا

اهتم به/اعتنىَ به

بنى نبي إبراهيم وإسماعيل الكعبة وتههّدته.

51

شَرَعَ

برمولا

بدأ

شرع في البناء بتراجاي عند دولة تون دوكتور محاضر.

52

الصليبيون

اورع كريستيان

المسيحيون

فشل الصليبيون عند غزوة مع صالح الدين الأيوبي.

53

على مقروبة

دكت دعن

قريباً من

بيتي على مقروبة مدرستي.

رقم

الكلمة

معنى بالملايوية

معنى بالعربية

جملة المفيدة

54

في الصدر

دهادقن

أمام

المطعم في الصدر بيتي.

55

لتخريب

معهنجوركن

لتدمير

أرسل الله طيور أبابيل لتخريب أبراهة مع عسكره.

56

لذخائرهم

اونتوق هرتا مريك

لأسلحتهم

المستودع يستخدمون لذخائرهم.

57

متعددة

برباكاي-باكاي

كثيرة

يمتاز ماليزيا بالمتعددة فواكه بالمختلفة ألوان وطعمها.

58

مستودعاً

كوداع

مخزناً

وجدتُ القط الصغير في مستودعا.ً

59

معالم

مرجو تندا

علامات

المطار كوالا لومبور الدوالي من معالم المشهورة في ماليزيا.

60

مواضع

تمقت

مكان

يوضع الفاصلة في خمسة مواضع.

61

يُبتغَى

ممينتا

يُراد/يُطلَب

يبتغي علي العمل في المستشفى.

62

سبقت

مندهولوءي

تقدمه

سبقت أميرة صديقتها محفوظة في سباق الجاري.

63

دخلت على

ملاوت

زار

طالبة في جامعتي دخلت على المتحف الواطنية.

64

حاقد

بنجي

كره

المنافق حاقد بالإسلام.

65

يزيل

مميسهكن

يبعد

يزيل الكافرون ولاية المسلمين.

66

مُبهم

كليرو

الغامض

كان كلمه مبهمًا.

67

استيقظَ

ساي باعون

صار

استيقظ من النوم متأخرًا.

68

مبكرًا

اول

مؤلاً

يسلم هاشيم البحث إلى محاضرة مبكرًا.

رقم

الكلمة

معنى بالملايوية

معنى بالعربية

جملة المفيدة

69

أدى

ملقساناكن

قاد إلى/أوصل إلى

أدىالصلاة في وقته.

70

إذكاء

منانم

إيقاد/إشعال

إذكاء المدير روح التعاون في القلب طلابه.

71

أصناف

جنيس2

أنواع

من أصناف الأجناس في ماليزيا هم الملايويون.

72

أعدوا

ميدياكن

جهزوا/هيئوا

وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة.

73

الأندية

كلب هيبورن

مجالس اللهو

تصح الأم ابنها ليجتنب الأندية.

74

البشر

مأنسي

الناس

البشر من المخلوق يملكون العقل.

75

تجاه

برهادقن

أمام/إزاء

المطعم تجاه مركز التجارية.

76

كُتب

دواجبكن

فرض

كُتب الصيام على كل المسلم.

77

تحصى

دكيرا

تُعَدُّ

الحياة من نعمة الله لا تحصاها.

78

ترويض

معواتكن

تقوية

يلعب مُصعَب كرة القدم كل اليوم لترويض الجسم.

79

التنافس

برلومبا-لومبا

التسابق

نافست فاطمة في مسابقة التنافس.

80

توصّل

منداقتي

توجد

توصّل الناس أنه الإنسان ضعيف وتحتاج إلى رحمة الله.

81

الجسمنية

بادن

الجسدية

ممارسة الرياضة تقوي الجسمنية.

82

حثَّ

معكالقكن

حضَّ/شجَّعَ

حثّ الإسلام أمته لطلب العلم.

83

الحديث

بارو

الجديد/المعاصر

أشتريتُ قلم الحادث أمس.

رقم

الكلمة

معنى بالملايوية

معنى بالعربية

جملة المفيدة

84

خاضعة

قاتوه

تابعة

المسلم خاضعة لحكم الله.

85

الخيل

كودا

الأفراس

سباق الخيل الرياضة الممتعة.

86

زي

قاكاين

ثوب/لباس/ملبس

اليوم أرتدى زي الجديد.

87

السليم

سجهترا

المعافى/الصحيح

أرجو أنكِ بصحة الساليم.

88

ضغوط

تكنن

شدائد/مصاعب

أستريح من العمل لأجتنب من الضغوط.

89

طاغية

ملبيهي

غالبة

ولا طاغية أوقات للأكل من أوقات للعمل.

90

قاصرة

خصوص

خاصة

الآن،العمل لا قاصرة لرجال فقط.

91

المحافظة

ممنتيعكن

الحرص/الدوام

الإسلام الدين محافظة على النظافة.

92

المرتبة

كدودوقكن

المنزلة

حصل أحمد على المرتبة العالية في فصله.

93

مرهقاً

ممنتكن

متعباً

هذه السفرة مرهقًا والآن نحن نريد الاستراحة.

94

معقول

برسسواين

مناسب

بحث الطالب المعجم معقول له.

95

المفضلة

يع دسوكاءي

المحببة

القرأة من هوايتي المفضلة.

96

نصرف

كامي برلالو

نقضي/نمضي

نصرف من صباح إلى سلانجور.

97

يتوجه

منوجو ك

يذهب

يتوجه الطلاب إلى المطعم في وقت الراحة.

98

لغاية

اونتوق توجوان

لغرض

أرجع الدروس لغاية انجح في الامتحان.

رقم

الكلمة

معنى بالملايوية

معنى بالعربية

جملة المفيدة

99

لا هزل

معابايكن

همل

الكسلون لا هزل على الوظيفة.

100

ليهربوا

اونتوق منجاؤهي

ليجتنبوا

نرجع إلى القرية لنهرب من الضغوط في المدينة.

101

لتقسيم

اونتوق مميسهكن

لتفصل

النقطة تستخدم لتقسيم بين جملتين تامتين.

102

مُرْتَبِطٌ

هوبوعكإيت

مُتَّصِلٌ

الدين مرتبط بالأخلاق الإنسان.

103

المواطن

كدودوقكن

المواضع

يوجد كثير مواطن ليستخدم النقطة.

104

الدهشة

تركجوت

التعجوب

أشعر بالدهشة عندما أنظر إلى الزلزال في التلفزيون.

105

المفسِّرة

دهوراي

المشرحة

الآية المفسّرة يفسّر الآية التي تحمل المعنى غير معين.

106

تامّة

سمقورنا

كاملة

يشعر يوسف بصحة تامة.

107

ترسل

معيريم

تبعث

ترسل أختي الرسالة إلى والداتي.

108

تنال

منداقت

تحصل

لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون.

109

الخاتمة

قعأخيرن

النهاية

وفي الخاتمة الرسالة أكرر تحيتي إلى والدي.

110

صلة

هوبوعن

علاقة

التعاون يقوي صلة الرحيم.

111

فنون

جنيس 2

أنواع

هناك كثير فنون لكتابة الرسائل.

112

مؤسسات

قرتوبوهن

مكاتب/إدارات

تعون المؤسسات اليتامى.

113

المستمر

برقنجعن

المتواصل

المريض يريد على المحافظة المستمر من الممرضة حتى يصح.

رقم

الكلمة

معنى بالملايوية

معنى بالعربية

جملة المفيدة

114

مفارقة

قرقيسهن

مباعدة

حزن صالح بعد المفارقة مع صديقه.

115

مطمإناً

تنع

هادئاً

المؤمن نفسه متمإناً.

116

المُوَاجَّهة

دهنتر/دكيريم

المرسلة

الرسالة المواجّهة إليك تخبر عن حياتي في جامعتي.

117

وَجَّه

معيريم

أرسل

وجّه نبينا محمد الرسالة إلى مالك المصرية.

118

وسيلة

جارا

طريقة

الغاية لا تبلغ الوسيلة.

119

يقيم

مندودوقكي

يسكن

يقيم خالد في قدح منذ ثلاث أيام

120

أُفيدك

ممبريتاهو

أُخبرك

أريد أن أفيدك عن القريتي.

121

تُسير

برجالن

تمشي

تُسير مع النيل.

122

الدعوات

اوندعن

استضافة

أرسل الرسائل لدعوات على الضيوف غلى البيتي.

123

طلب

منجاري

بحث

طلب العلم فريضة على كل المسلم.

124

لحظات

ببراق مينيت

أوقات

إنتظر صديقي لحظات قبل الذهاب إلى المدرسة.

125

تسطيع

بوليه

تمكّن

هي لا تستطيع لتهرب بالسرعة.

126

تشتمل

معندوعي

تحتوي

تشتمل الغابة بالأشجار.

127

تعاطف

بلس كاسيهن

تراحم

تعاطف سُمَيَّةُ إلى القط الصغير.

128

أبدل

كنتي

عوََّض

أبدل رَفِيقُ علي في سباق الجري.

رقم

الكلمة

معنى بالملايوية

معنى بالعربية

جملة المفيدة

129

اعتصموا

برليندوع

تمسكوا

اعتصموا المجاهدون  بالله.

130

أفراد

اهلي

أشخاص

عندي ستة أفراد من أسرتي.

131

إفراط

برلبيه-لبيهن

إكثار

ولا تستختدم المال بالإفراط.

132

أكَّدَ

منكوهكن

قوَّى/أثبت

هو يأكد حججته في المناظرة.

133

هتم

ممنتيعكن

اعتنى

هتم المسلمون السلح.

134

تفرقوا

برقجه- بله

اختلفوا

ولا تفرقوا المؤمن عندما يصيبهم بالمصائب.

135

تفشلوا

منجاديكن كامو كوسر

تضعفوا

الفتنة تفشلوا وتمزّق الأمة الإسلامية.

136

تقبل

منريما

استجاب

تقبل الله التوبة من عبده.

137

تنازعوا

بركادوه

تختلفوا

قد انتها المسئلة التي تنازعوا.

138

توادّ

ميايعي

تحابّ

توادّ الأم ابنائه.

139

توطيد

معوكوهكن

تثبيت/تقوي

الحاج يساعد على توطيد الصلة بين المسلمين.

140

خبيثاً

كوتور

فاسدا

 الماء في نهر كلع خبيثاً جدًا.

141

ريحكم

ككواتن كامو

قوتكم

ولا يبزر ريحكم بالأعمال المفسدة.

142

سائر

سموا

جميع

فضائل العالم على سائر الكواكب.

143

السرور

كمبيرا

الفرح

والدتي تشعر بالسرور بعودتي.

144

شامل

ميلوروه

جامع

دين الإسلام دين شامل.

145

الشعور

راسا

الإحساس

الشعور يهدي الناس بالهداية.

رقم

الكلمة

معنى بالملايوية

معنى بالعربية

جملة المفيدة

146

ضروري

قنتيع

مهم

العلم ضروري لكل المسلم.

147

عظيماً

بسر

كبيرا

مسجد الحرام في المكة من المسجد عظيمًا.

148

عوامل

سبب2

أسباب

هناك العوامل كي نستطيع لنجتنب التدخين.

149

مجرد

ترحد

فقط

الصائم ليس مجرد لشريعة نبينا محمد فقط ولكن توجد في الإنجيل وتورة.

150

مناسك

عبادة2

عبادات

إن مبيت في مزدلفة من مناسك الحاج.

KAMUS ARABIC KECIL

العَقْرَابُ

Kala jengking

العَنْكَبُوْت

Labah-labah

الصُّرصُوْرُ

Lipas

الدُّوْدُ

Ulat

البَعُوْضُ

Nyamuk

الذُّبَابُ

Lalat

النَّمْلُ

Semut

الفَرَاشَةُ

Rama-rama

أُمُّ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ

Lipan

القُمَّلُ

Kutu

الطُّيُوْرُ

Burung-burung

الحَمَامَةُ

Merpati

النَّعَامَةُ

Kasawari

أَبُو قِرْدَانَ

Bangau

العُصْفُوْرُ

Pipit

الطَّاوُوْسُ

Merak

الهُدْهُدُ

Belatuk

الغُرَابُ

Gagak

الصَّقْرُ

Helang

الخُطَّافُ

Layang-layang

البُوْمَةُ

Hantu

الأَدَوَاتُ الدّراسية

Alatan belajar

مسطرة

Pembaris

كتاب

Buku

كراسة/دفتر

Buku latihan

مرسم(ج)مراسم

Pensil

قلم

Pen

مبرة

Pengasah pensil

طباشير

Kapur

سبورة/لوحة

Papan hitam

ممحاة

Pemadam

صمغ

Gam

حبر

Dakwat

خريطة

Peta

حقيبة

Beg

جدول

Jadual

جرس

Loceng

طلاء

Cat

ميزان

Neraca

مجهر

Mikroskop

عدسة

Kanta

أنوب الإختبار

Tabung uji

علبة ألوان

Pewarna

ألوان المائية

Warna air

ألوان الزيتية

Warna minyak

الرسم (ج)الرسومات

Lukisan

المكتب/الطاولة

Meja

الكرسي(ج)الكراسي

Kerusi

مصباح

Lampu

باب

Pintu

مروحة

Kipas

جدار/حائط

Dinding

الورق

Kertas

الأدوات في المطبخ

Alatan di dapur

طاولة

Meja makan

درج

Laci

رف

Rak

إبريق كهربائي

Cerek elektrik

ملعقة

Sudu

شوكة

Garfu

طبق

Mangkuk

صحن

Pinggan

فنجان

Cawan

كوب

Gelas

مغرفة

Senduk

كُوز(ج) أكواز

Mug

منديل

Napkin/sapu tangan

ثلاجة

Peti sejuk

بوتاجاز

Dapur gas

حوض

Sinki

مقلاة

Kuali

قدر

Periuk

خِزَانَة

Kabinet/almari

الشاي

Teh

القهوة

Kopi

عصير البرتقال

Jus oren

النافذة(ج)الوافذ

Tingkap

إبريق الشاي

Teko

كظيمة

Termos

إبريق

Jug

سكين

Pisau

مخبز/مشواة الخبز

Pembakar roti

زنجيل

Halia

الأدوات في غرفة النوم

Alatan di bilik tidur

مخدة/وسادة

Bantal

مشط

Sikat

خزانة الملابس/دولاب

Almari baju

مصباح المكتب

Lampu meja

ملاءة

Cadar

سرير

Katil

فراش

Tilam

ساعة الجرس

Jam loceng

زيت الشعر

Minyak rambut

حزام

Tali pinggang

دمية

Anak patung

ساعة اليد

Jam tangan

لحاف/بطانية

Selimut

بودرة/مسحوق

Bedak

مكنسة

Penyapu

سالة الزبالة

Bakul sampah

الأدوات في الحمام

Peralatan di bilik air

دورة المياة

Bilik air

حنفية الماء

Kepala paip

خرطوم الماء

Getah paip

فرشة المرحاض

Berus mandi

صابون

Sabun

ماء

Air

زبد

Buih

إسفنجة

Span

منشفة

Tuala

دلو

Baldi

مرآة

Cermin

شمبو

Syampu

حوض

Sinki

حامل المنشفة

Penyidai tuala

فرشة الأسنان

Berus gigi

معجون الأسنان

Ubat gigi

فرشة الملابس

Berus baju

الرياضة

Sukan

كرة

Bola

كرة المضرب

Bola tampar

كرة السلة

Bola Keranjang

كرة الطاويلة

Bola ping pong

فلعبة الشبكة

Bola jaring

كرة الطائرة

Bola tennis

جمنازيوم

Gimnasium

حوكي

Hoki

جنبازي/رياضي

Gimnastik

سبح

Berenang

المسبح

Kolam renang

غولف/جولف

Golf

رماية

Memanah

رمي

Menembak

سباق الخيل

Menunggang kuda

لعب الورق

Main kertas

ملعب

Main kertas

رياضة البدانية

Bina badan

ألعاب القوى

Angkat berat

ملاكمة

Gusti/tinju

لعب الدومينو

Main domino

الكلمات المتقاطعة

Teka silang kata

المضربة

Raket/pemukul

مدرب

Jurulatih

دربة

Latihan

مبارة

Perlawanan

كرة الريشة

Badminton

رجبي

Ragbi

رمي القرص

Lontar peluru

فن الملايو

Silat

كرة اليد

Bola baling

في المطار

Di lapangan terbang

مفتش الجمرك

Pegawai imigresen

ضابط الجوازات

Pegawai passport

الجوازات

Passport

بوابة صعد

Pintu naik kapal terbang

صالة المغادرة

Balai berlepas

صالة الإنتظار

Ruang menunggu

تلفت انتبحكم

Minta perhatian…

الركاب

Penumpang

التزام في الجلوس

Kekal di tempat duduk

حزام

Tali pinggang

طائرة

Kapal terbang

تطير

Terbang

تهبط

Mendarat

تقلع/انطالق/غادر

Berlepas

وقود

Isi minyak

التذكرة

Tiket

حجز

Tempah

مقعد صغر

Tempat duduk kosong

الطيار

Juruterbang

طاقم المضيفي

Pramugari

زيارة المريض في المستشفى

Menziarahi orang sakit di hospital

معذرةً

Maafkan saya

سَمَّاعة/سَمّاَعات

Alat pendengaran

/ganggang telefon

مستمر

Berterusan

خشب/أخشاب

Kayu/balak

مدح/يَمْدَحُ

Puji

ميلاد

Kelahiran

وصول

Sampai

نموذج/نماذج

Contoh

تسجيل

Pendaftaran

ضابط

Pegawai polis/tentera

جرّاح

Pembedah

مُتعَب

Meletihkan

مُستريح

Orang yang berehat

رَمَدَ

Penyakit mata

وضع/يضع

Letak/simpan

حاصلات ماليزيا

Pengeluaran Malaysia

اقتراح/يقترح

Cadangan

فضّل/أفضل

Mengutamakan/lebih baik

أهم

Lebih penting

صادرة/صادرات

Pengeluaran/eksport

سَاحِل/سَوَاحِل

Pantai

تَظَاهَرَ/يتظاهرُ

Pura-pura menunjukkan sesuatu

قتل/يَقْتُلُ

Bunuh

بقى/يبقى

Tinggal/biar

جنوب

Selatan

ريفٌ/أَرْيَاف

Kampung/desa

رافق/يرافق

Mengiring/turut bersama

أوجد/يوجد

Mewujudkan/menyediakan

قَطَفَ/يقطِفُ

Memetik bunga/buah

وردة/وُرُود

Bunga

إلتَقَطَ/يلتَقِطُ

Mengutip/memungut

أعظم

Lebih besar/agung

مرتفعة/مرتفعات

Tinggi(tanah,dataran,gunung)

الأرز

Nasi/padi

ثُلُث(1/3)

Satu pertiga

إستورد/يستورد

Import

سُقُوط

Jatuh/gugur

إعداد

Penyediaan

مرّة/مرّتين

ٍSekali/dua kali

لَيسَ

Bukan/tidak

كثر/يكثر

Banyak/bertambah

غَزَارَة

Lebat/banyak

وزير/وزارة

Menteri/وزارة-Kementerian

سمين

Gemuk/berisi

سعر/أسعار

Harga

حصاد

Tuai

وطن

Negeri/tanah air

حب

Kasih

معّدة/مُعّدات

Alat kelengkapan/persediaan

إزداد/يزداد

Bertambah

الوداع

Perpisahan/selamat tinggal

وداع

Perpisahan

آسف

Dukacita/maafkan saya

لا بأس

Tidak mengapa

رُبْع (1/4)

1/4?/Suku/ satu perempat

طَيَرَان

Penerbangan

حجزَ/يجحز

Menempah/menahan

تذكرة/تذاكر

Tiket

تأشيرة/تأشيرات

Visa

مجال/مجالات

Bidang/lapangan

جزى/يجزي

Membalas

مغادرة

Berlepas/meninggalkan

استودع/يستودع

Ucap selamat tinggal

هَبَطَ/يهبطُ

Mendarat/turun

تحّرك

Bergerak/berjalan

حضور

Kehadiran

بُطْءٌ

Lambat/perlahan

زَهَقَ/يزهقُ

Binasa/menghapuskan

في قطار

Di atas kereta api

زِحَام/مزدحمة

Sesak/ramai

شبّاك/شبابيك

Tingkap(jendela)/kaunter

أغلى

Lebih mahal

عَرَبَة/عربات

Kereta sorong/kereta kuda /lembu

حمّال/حمّالُون

Pembawa/penanggung

متاع/أمتعة

Barang/perkakas

ممتعة

Mengembirakan/menyeronokkan

قَاطِرة

Gerabak

صعِدَ/يصْعد

Naik/daki

اشترى/يشتري

Membeli

سريع/قطار سريع

Cepat/Kereta api ekspres

رشيد

Yang waras/lurus

الجو في ماليزيا

Cuaca di Malaysia

بريد

Pos/pejabat pos

تضايَق/يتضايق

Rasa sempit/terganggu/tak tenang

ظنَّ

Sangka

هلك/يهلك

Binasa/musnah

لطيف

Lemah lembut/nama Allah

قبيحة

Buruk/keji

شتاء

Musim sejuk

صيف

Musim panas

خطير

Bahaya

خَصْبَة

Subur

صدقة/صدقات

Sedekah/pemberian

مهم

Penting

في مكتب البريد

Di pejabat pos

أوصل/يُوصل

Sampaikan/sampai

رسالة/رسائل

Surat/surat-surat

طرد/طُرُود

Bungkusan

تحويل

Tukar/ubah

إشراف

Penyeliaan

صندوق/صناديق

Peti/tong/tabung

توفِير

Simpanan/pengumpulan

منتشرة

Tersebar/merata-rata/bertaburan

سلّم/يُسلم

Menyerahkan sesuatu

استَلَمَ

Menerima sesuatu

ظرف/ظروف

Sampul surat

ألصق

Lekat

أرسل

Kirim/utus

إدّخر

Simpan

جميل

Cantik

المكالمة التلفونية

Perbualan telefon

سارّ

Gembira

غامض

Samar/tersembunyi/mengelirukan

راسب

Gagal

مشغول

Sibuk

ضرب

Pukul

صام

Puasa

تزاحم

Menyesakkan

وزن

Timbang

ضمير

Hati

رحلة المدرسية

Lawatan sekolah

موافق

Bersetuju

عبر

Menyerang/melintasi

جسر/جسور

Jambatan/titi

معلّق

Tergantung

قمّة

Kemuncak/puncak

عبّارة

Kapal perang/feri

تخالَف

Berselisih/menentang

سبح

Berenang

شرف

Mulia

ليِّن

Lembut

رِفقٌ

Kasihan/bertimbang rasa

نزهة في شاطئ البحر

Perkelahan di tepi pantai

نبيل

Yang mulia

زاد

Bekalan

لازِم

Keperluan

صافيًا

Bersih

ظلّ/ظلال

Bayang-bayang

رمل/رمال

Pasir

ناعم

Halus/lembut

زوراق/زَورق

Bot/sampan berenjin

جزيرة/جزر

Pulau

موج/أموج

Ombak

مُنعِش

Nyaman

نَسِيم

Bayu/udara pagi

عاد

Pulang/mengulangi

مُرهق

Meletihkan

هادئ

Tenang

ساطِع

Bercahaya

الرسالة

Surat

Sebelah/rosak

تحية

Salam hormat

ختام

Penutup

توقيع

Tanda tangan

أيمن

Kanan

أيسر

Kiri

أحسن

Melakukan sesuatu dengan baik

أسفل

Yang di bawah

اعلان

Iklan

الرسالة من والد إلى ولده

ٍSurat daripada ayah kepada anaknya

سالم

Selamat

تركيز

Penumpuan

دوام

Sentiasa

ضياع

Hilang

احتوى

Mengandungi

مقرّر

Yg ditentukan

موفور

Banyak

موفّق

Memperolehi taufik

جهد

Bersungguh-sungguh

ثواب

Pahala

عاطش

Haus/dahaga

عبَد

Sembah

تمنّى

Berharap

فشل

Kegagalan/gagal

ندم

Menyesal

أمِل

Harapan

تحقيق

Kenal pasti

كراهة

Benci

إسراف

Boros

ضلّ

Sesat

نظير

Bandingan

أساس

Asas

سوق الفواكه

Pasar buah-buahan

سعِد

Bahagia

محلّية

Tempatan

جوّافة

Jambu batu

رائحة

Bau wangi

كمثرى

Buah lai

دائرة

Bulatan/jabatan

طازج

Segar/mentah

إتقان

Betul2 mahu/tekun

الغذاء الصحي

Pemakanan seimbang/sihat

غذاء

Pemakanan

طماطم

Tomato

بصل

Bawang besar

ثوم

Bawang putih

حيوية

Yang hidup/biologi

نشاط

Aktiviti

بائع

Penjual

ربح

Untung

تاجر

Peniaga/saudagar

مجدُّ

Bersungguh

سائق

Pemandu

الشاي

Tea

نبات/نباتات

Tumbuh-tumbuhan

شكل

Bentuk/baris(font arab)

دافئ

Suam

تعهّد

Berjanji

ظهور

Kelahiran/kemunculan

تداوى

Mengubat

حادث

Berlaku/ peristiwa/accident

مُرٌّ

Pahit

شواك/أشواك

Duri

الأسد

Singa

مفْترق

Persimpangan

قانون/قوانين

Undang2

مُرور

Lalu lintas

أوقف

Berhentikan

مَنَعَ

Menegah/melarang/menahan

نزَاهة

Jujur/luhur

بطاقة

Kad

يرام

Seperti yang diharapkan

مطافئ

Alat pemadam api/kereta bomba

الشُرطي الأمين

Polis yang amanah

حركة/حركات

Pergerakan

حادّ

Tajam

كثِيف

Tebal/lebat

لامِع

Berkilat

ناب/أنياب

Taring/suing

مزّق

Koyak/pecah belah

مَخلَب/مُخلَب

Kuku

قبْض

Tangkap/genggam

فريسة

Mangsa

لبوءة

Singa betina

بات/يبيت

Bermalam

شرسٌ

Ganas

قابل

Menerima

فأْر

Tikus

شرطة

Polis

مجرم

Penjenayah

أخطر

Lebih bahaya

خائف

Takut

أنبوبة/أنابيب

Paip

نيابة

Ganti

غزال/غزلان

Gazelle(sejenis kijang)

انكسر

Pecah/retak

إنتفع

Mengambil manfaat

أبقى

Biarkan/kekalkan

ماليزيا

Malaysia

مستقلّة

Merdeka

حريّة

Kebebasan

مواطن

Penduduk/warganegara

سفرة/سفارات

Kedutaan

تخاطب

Bercakap/penggunaan bahasa

علاقة

Hubungan

جهة

Hala/arah

جنس/أجناس

Bangsa/keturunan

مقرّ

Tempat kediaman

مال/يميل

Cenderung

رُطُُوبة

Lembap

جَنوب

Selatan

شمال

Utara

غرب

Barat

شرق

Timur

تفاهم

Memahami

سَفِير

Duta

الدولة العربية

Negara-negara arab

قارة/قارات

Benua

ضمّ

Terdiri

سلطنة/سُلطنات

Negeri pemerintahan sultan/daerah

خليج

Teluk

وثيقة/وثائق

Surat keterangan/dokumen

زمن/أزمان

Masa

جندي/جنود

Askar

محطوط

Manuskrip

عازم

Orang yang berazam

دليل/دلائل

Bukti

أفصح

Lebih fasih/jelas

صِدق

Benar

الصراط المستقيم

Jalan yang lurus

أمرٌ

Suruhan

حافظ

Menjaga

التزام

Iltizam

اقتراب من

Menghampiri

إبتعاد عن

Menjauhi

على السبيل المثال

Sebagai contoh

عاش

Hidup

المُسكر

Bahan pemabuk

اسكار

Memabukkan

إفساد

Merosakkan

وقى/يقي

Limdungan

وقانا

Lindungkan kami

الوطن-Negara

العملات-Mata wang

مصر

الجنية المصري

لبنان

الليرة

السعودية

الريال

قَطَر

الريال

لبيا

الدينار

تونِس

الريال

اليمن

الدينار

عُمان

الريال

الجزائر-

الدينار

موريتانيا

الأوقية

المغرب –Morocco

الدرهم

البحرين

الدينار

الامارات

الدرهام

السودان

الجنية السوداني

الكويت

الدينار

العراق

الدينار

الصُمال

الشلن

سوريا

الليرة

الأردن

الدينار

الهيئة

Organisasi

شبكة المعلومات القاولين والجمعيات التعاونية

MeCD

جامعة برليس الماليزيا العالم

UniMAP

هيئة التسويق الزراعية الإتحادية

FAMA

هيئة الأمم المتحدة

United Nation(UN)

الكلية الجامعة الإسلامية العالمية بسلاجور

KUIS

وكالة الأنباء الوطنية الماليزيا

BERNAMA

في الفندق

Di hotel

الله يسلمك

Allah selamatkan kamu

الحمال

Tukang bawa beg

هاتف

Telefon

تحت أمرك

Itu tugas kamu

مكالمة /محادثة في الهاتف/مكالمة تلفونية

Perbualan telefon

دولاب

Almari

دوب

Beruang

موظف الاستقبال

Pegawai perhubungan

جرس الهاتف يرن

Telefon berbunyi

لأقول للسائق

Untuk saya beritahu pemandunya

كل عام وأنتم بخير

Selamat bercuti

أمري إلى الله

Urusanku dengan Allah

حمام السباحة

Kolam mandi

استمارة

Borang

استرد

Mengambil apa yang diberi

المغسلة

Mesin basuh

المحادثة الهاتف

Perbualan telefon

لو سمحت هل محمد موجود؟

Maafkan saya adakah Muhamad ada di sini?

كنتُ متعبًا قليلاً

Saya penat sikit

ففضلتُ …

Lebih baik saya…

قليلاً مريض

Sakit sikit

أتمنّى أن تكون مُستريحًا الآن

Saya berharap kamu dapat berehat sebaiknya sekarang

الهاتف المحمول/الهاتف الجوال/ الهاتف خلوي

Handphone

أيّ شيء

Apa-apa

وألفَ سلامة

Semoga selamat

الله يسلمك

Semoga selamat(jawapan)

أراك غدًا

Saya jumpa kamu esok

صوت آلة الرد

Voice mail

لحظة من فضلك

Maafkan saya,sila tunggu sebentar

اعتذر عن عدم الحضور

Maafkan saya,saya tidak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu

مفتاح القاهرة

Nombor sambungan

أيقظ

Saya mengejutkan(orang yang sedang tidur)

نزل

Keluar rumah

مفتاح المحافظة

Nombor kod

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: